Temeljna kvalifikacija vozniki

Temeljna kvalifikacija in podaljšanje EU kode 95 za voznike

Temeljna kvalifikacija

Temeljno kvalifikacijo morajo opraviti od 10.09.2008 vsi vozniki, ki opravljajo javni prevoz potnikov in od 10.09.2009 vsi vozniki, ki opravljajo javni prevoz blaga z vozili nad 3,5 tone. Po uspešno opravljeni temeljni kvalifikaciji voznik dobi spričevalo, na podlagi katerega na upravni enoti vloži pisno vlogo za vpis kode “95” v vozniško dovoljenje oziroma se odloči za izdajo voznikove kartice. Nadzorni organ v primeru ugotovitve, da voznik nima vpisane kode 95 v vozniškem dovoljenju, vozniku prepove nadaljevanje vožnje in se ga ustrezno sankcionira. Vozniki, ki želijo opraviti temeljno kvalifikacijo, jo lahko opravijo na 2 načina:

 • s preizkusom znanja: teoretični (najmanj 4 ure) in praktični (najmanj 2 uri) preizkus znanja,
 • z načinom pospešene pridobitve temeljnih kvalifikacij: tečaj, ki obsega 140 ur , vsaj 10 ur vožnje ustrezne kategorije, pisni preizkus znanja.

K preizkusu temeljne kvalifikacije sme pristopiti kandidat, ki ima veljavno vozniško dovoljenje ustrezne kategorije (C, CE ali D). Preizkus je razdeljen na 2 sklopa:

 • Praktični, kjer kandidat ob prisotnosti učitelja vožnje in predsednika komisije oceni kandidatovo praktično usposobljenost.
 • Teoretični – preizkus v obliki izpitne pole. Izpitna pola je razdeljena v 3 sklope, čas za reševanje izpita pa je omejeno na 180 minut.

Kdaj vozniku ni potrebna pridobitev temeljne kvalifikacije? Pridobitev temeljnih kvalifikacij so oproščeni vozniki:

 • vozil, pri katerih največja dovoljena hitrost ne presega 45 km/h;
 • vozil, ki jih uporabljajo slovenska vojska, policija, civilna zaščita ali gasilci;
 • vozil, na katerih se opravljajo preizkusne (testne) vožnje za tehnične izboljšave, popravila ali vzdrževanje novih ali obnovljenih vozil, ki še niso bila dana v uporabo;
 • vozil, ki se uporabljajo v nujnih primerih ali so namenjena za reševalne akcije;
 • vozil, ki se uporabljajo za učne ure vožnje za osebe, ki želijo pridobiti vozniško dovoljenje ali spričevalo o pridobitvi kvalifikacij in rednem usposabljanju;
 • vozil, ki prevažajo material in opremo, ki ju voznik uporablja pri svojem delu, če vožnja tega vozila ni voznikova glavna dejavnost;
 • vozil, ki se uporabljajo za lastne in osebne potrebe.

Za prijavo potrebujete:

 • kopijo osebnega dokumenta;
 • kopijo vozniškega dovoljenja oz. potrdilo o opravljenem vozniškem izpitu;
 • dokazilo o že opravljenih oz. priznanih poklicnih kvalifikacijah (NPK) (če jih ima);
 • dokazilo o zaposlitvi pri podjetju s sedežem v Republiki Sloveniji predložijo kandidati, ki so državljani tretjih držav (Bosna in Hercegovina, Hrvaška, Srbija, Makedonija, Albanija, Rusija, Ukrajina, Belorusija, …).

 

Redno usposabljanje

Tečaj rednega usposabljanja je obvezen, saj se na podlagi rednega usposabljanja poklicnim voznikom podaljša EU koda 95 za 5 let. Tečaj poteka v obliki predavanja. V 5 letih se morajo kandidati udeležiti pet predavanj po 7 ur, kar je skupno 35 ur predavanj v 5 letih. Vsebina na predavanjih je vsako leto predpisana s strani Ministrstva, pristojnega za promet. Po vsakem 7–urnem predavanju kandidati dobijo potrdilo, s katerim izkazujejo, da so se udeležili predavanja. Po zbranih petih potrdilih prejmejo s strani pooblaščene organizacije spričevalo, s katerim na upravni enoti podajo vlogo za podaljšanje EU kode “95”. Rednega usposabljanja ni potrebno opravljati le pri enem pooblaščenem izvajalcu, temveč imajo kandidati prosto izbiro glede izbire izvajalca. Pooblastilo za izvajanje izobraževanj izda ministrstvo, pristojno za promet. Tečaj rednega usposabljanja morajo opraviti:

 • kandidati, ki so in bodo do 10. 9. 2009 pridobili nacionalno poklicno kvalifikacijo voznik/voznica v cestnem prometu ali uspešno končali poklicno izobraževanje za voznike, in imajo vozniško dovoljenje kategorij C1, C1+E, C ali C+E, najkasneje do 10. 9. 2014;
 • kandidati, ki bodo opravljali temeljne kvalifikacije po 10. 9. 2008 (velja za kategorije D1, D1+E, D ali D+E) oziroma po 10. 9. 2009 (velja za kategorije C1, C1+E ali C+E), v roku pet let od izdaje spričevala o pospešeno pridobljeni temeljni kvalifikaciji. Ti kandidati lahko izjemoma opravljajo prvi tečaj rednega usposabljanja v roku, ki ni daljši od sedem let, če lahko zagotovijo pokrivanje datuma izteka veljavnosti spričevala, ki potrjuje redno usposabljanje z datumom izteka veljavnosti vozniškega dovoljenja.

Vsebine, načini in postopki pridobitve temeljne kvalifikacije ter vsebine, način in postopek rednega usposabljanja za voznike , ki opravljajo cestne prevoze po javnih cestah, so opredeljene v Pravilniku o temeljnih kvalifikacijah za voznike motornih vozil v cestnem prometu (2010-103). 14. avgusta 2014 je v UL RS št. 62-2014 izšel Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o temeljnih kvalifikacijah za voznike motornih vozil v cestnem prometu (62-2014), v katerem so navedene spremembe glede poteka izobraževanj ter nove vsebine. te spremembe pričnejo veljati 29.08.2014, med tem ko se novi programi izobraževanj pričnejo izvajati s 01.12.2014.

Program 1

Program 2