Koda 95

Kaj je koda 95?

Pridobitev temeljne kvalifikacije (koda 95) se vpiše v vozniško dovoljenje ali na izkaznico o vozniških kvalifikacijah. Potrebujejo jo vsi poklicni vozniki, ki opravljajo javne komercialne prevoze potnikov z vozili nad 9 sedeži ter javne komercialne prevoze blaga z vozili nad 3.500 kg največje dovoljene mase.

Temeljna kvalifikacija

Temeljno kvalifikacijo morajo opraviti od 10.09.2008 vsi vozniki, ki opravljajo javni prevoz potnikov in od 10.09.2009 vsi vozniki, ki opravljajo javni prevoz blaga z vozili nad 3,5 tone. Po uspešno opravljeni temeljni kvalifikaciji voznik dobi spričevalo, na podlagi katerega na upravni enoti vloži pisno vlogo za vpis kode “95” v vozniško dovoljenje oziroma se odloči za izdajo voznikove kartice. Nadzorni organ v primeru ugotovitve, da voznik nima vpisane kode 95 v vozniškem dovoljenju, vozniku prepove nadaljevanje vožnje in se ga ustrezno sankcionira.

Vozniki, ki želijo opraviti temeljno kvalifikacijo, jo lahko opravijo na 2 načina:

 • s preizkusom znanja: teoretični (najmanj 4 ure) in praktični (najmanj 2 uri) preizkus znanja,
 • z načinom pospešene pridobitve temeljnih kvalifikacij: tečaj, ki obsega 140 ur , vsaj 10 ur vožnje ustrezne kategorije, pisni preizkus znanja.

K preizkusu temeljne kvalifikacije sme pristopiti kandidat, ki ima veljavno vozniško dovoljenje ustrezne kategorije (C, CE ali D). Preizkus je razdeljen na 2 sklopa:

 • Praktični, kjer kandidat ob prisotnosti učitelja vožnje in predsednika komisije oceni kandidatovo praktično usposobljenost.
 • Teoretični – preizkus v obliki izpitne pole. Izpitna pola je razdeljena v 3 sklope, čas za reševanje izpita pa je omejeno na 180 minut.

Kdaj vozniku ni potrebna pridobitev temeljne kvalifikacije?

Pridobitev temeljnih kvalifikacij so oproščeni vozniki:

 • vozil, pri katerih največja dovoljena hitrost ne presega 45 km/h;
 • vozil, ki jih uporabljajo slovenska vojska, policija, civilna zaščita ali gasilci;
 • vozil, na katerih se opravljajo preizkusne (testne) vožnje za tehnične izboljšave, popravila ali vzdrževanje novih ali obnovljenih vozil, ki še niso bila dana v uporabo;
 • vozil, ki se uporabljajo v nujnih primerih ali so namenjena za reševalne akcije;
 • vozil, ki se uporabljajo za učne ure vožnje za osebe, ki želijo pridobiti vozniško dovoljenje ali spričevalo o pridobitvi kvalifikacij in rednem usposabljanju;
 • vozil, ki prevažajo material in opremo, ki ju voznik uporablja pri svojem delu, če vožnja tega vozila ni voznikova glavna dejavnost;
 • vozil, ki se uporabljajo za lastne in osebne potrebe.

Za prijavo potrebujete:

 • kopijo osebnega dokumenta;
 • kopijo vozniškega dovoljenja oz. potrdilo o opravljenem vozniškem izpitu;
 • dokazilo o že opravljenih oz. priznanih poklicnih kvalifikacijah (NPK) (če jih ima);
 • dokazilo o zaposlitvi pri podjetju s sedežem v Republiki Sloveniji predložijo kandidati, ki so državljani tretjih držav (Bosna in Hercegovina, Hrvaška, Srbija, Makedonija, Albanija, Rusija, Ukrajina, Belorusija, …).

Katalog vprašanj za izpit za pridobitev temeljna kvalifikacije

Redno usposabljanje

Tečaj rednega usposabljanja je obvezen, saj se na podlagi rednega usposabljanja poklicnim voznikom podaljša EU koda 95 za 5 let. Tečaj poteka v obliki predavanja. V 5 letih se morajo kandidati udeležiti pet predavanj po 7 ur, kar je skupno 35 ur predavanj v 5 letih. Vsebina na predavanjih je vsako leto predpisana s strani Ministrstva, pristojnega za promet. Po vsakem 7–urnem predavanju kandidati dobijo potrdilo, s katerim izkazujejo, da so se udeležili predavanja. Po zbranih petih potrdilih prejmejo s strani pooblaščene organizacije spričevalo, s katerim na upravni enoti podajo vlogo za podaljšanje EU kode “95”. Rednega usposabljanja ni potrebno opravljati le pri enem pooblaščenem izvajalcu, temveč imajo kandidati prosto izbiro glede izbire izvajalca. Pooblastilo za izvajanje izobraževanj izda ministrstvo, pristojno za promet.

Termini rednih usposabljanj za voznike

Tečaj rednega usposabljanja morajo opraviti:

 • kandidati, ki so in bodo do 10. 9. 2009 pridobili nacionalno poklicno kvalifikacijo voznik/voznica v cestnem prometu ali uspešno končali poklicno izobraževanje za voznike, in imajo vozniško dovoljenje kategorij C1, C1+E, C ali C+E, najkasneje do 10. 9. 2014;
 • kandidati, ki bodo opravljali temeljne kvalifikacije po 10. 9. 2008 (velja za kategorije D1, D1+E, D ali D+E) oziroma po 10. 9. 2009 (velja za kategorije C1, C1+E ali C+E), v roku pet let od izdaje spričevala o pospešeno pridobljeni temeljni kvalifikaciji. Ti kandidati lahko izjemoma opravljajo prvi tečaj rednega usposabljanja v roku, ki ni daljši od sedem let, če lahko zagotovijo pokrivanje datuma izteka veljavnosti spričevala, ki potrjuje redno usposabljanje z datumom izteka veljavnosti vozniškega dovoljenja.

Vsebine, načini in postopki pridobitve temeljne kvalifikacije ter vsebine, način in postopek rednega usposabljanja za voznike , ki opravljajo cestne prevoze po javnih cestah, so opredeljene v Pravilniku o temeljnih kvalifikacijah za voznike motornih vozil v cestnem prometu (2010-103). 14. avgusta 2014 je v UL RS št. 62-2014 izšel Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o temeljnih kvalifikacijah za voznike motornih vozil v cestnem prometu (62-2014), v katerem so navedene spremembe glede poteka izobraževanj ter nove vsebine. te spremembe pričnejo veljati 29.08.2014, med tem ko se novi programi izobraževanj pričnejo izvajati s 01.12.2014.

Programi rednih izobraževanj

Program rednega usposabljanja voznikov 2011

Program rednega usposabljanja voznikov 2012

Program rednega usposabljanja voznikov 2013

Program rednega usposabljanja voznikov 2014

Seznam pooblaščenih centrov za izvajanje pridobivanja TK in rednega usposabljanja

Izenačitev veljavnosti vozniških kvalifikacija

V Uradnem listu RS št. 28/10 z dne 06.04.2010 je bil obljavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prevozih v cestnem prometu, ki med drugim prinaša tudi novosti na področju temeljnih kvalifikacij voznikov. Zelo koristna novost za voznike in upravne enote je izenačitev veljavnosti temeljnih kvalifikacij pri voznikih, ki imajo pridobljeno kvalifikacijo tako za prevoz blaga (C kategorije) kot tudi za prevoz potnikov (D kategorije). Tako peti odstavek 42. člena ZPCP (9. člen novele) predvideva:

“Voznikom, ki pridobijo temeljno kvalifikacijo za prevoz oseb in prevoz blaga in imajo različno veljavnost vozniške kvalifikacije oziroma kode Skupnosti za te vrste prevozov, se ob zaključenem rednem usposabljanju veljavnost kode oziroma kvalifikacije za obe vrsti prevozov izenači tako, da se veljavnost manj časa veljavne kvalifikacije oziroma kode izenači z veljavnostjo kode oziroma kategorije, ki velja dalj časa.”

To dejansko pomeni, da bodo upravne enote lahko izvedle uskladitev veljavnosti kode 95 vsem voznikom, ki imajo vpisano to kodo pri C in D kategorijah in sicer ob zaključenem rednem usposabljanju tako, da bodo takrat veljavnost kode 95 podaljšali za obe kategoriji hkrati s tem, da bodo veljavnost kode, ki velja manj časa izenačili z veljavnostjo kode, ki velja dalj časa. Če pogledamo to na primerih:

 1.  Voznik ima sedaj veljavnost kode 95 za D kategorije do 10.09.2010 in za C kategorije do 10.09.2011. Ko bo zaključil predpisano redno usposabljanje bo predložil spričevalo na UE kjer mu bodo veljavnost obeh kod za obe kategoriji podaljšali do 10.09.2016.
 2.  Voznik ima sedaj veljavnost kode 95 za D kategorije do 10.09.2013 in za C kategorije do 10.09.2014. Ko bo zaključil predpisano redno usposabljanje bo predložil spričevalo na UE kjer mu bodo veljavnost obeh kod za obe kategoriji podaljšali do 10.09.2019.
 3.  Voznik ima sedaj veljavnost kode 95 za D kategorije do 10.09.2010 in za C kategorije do 10.09.2014. Ko bo npr. v letu 2010 zaključil predpisano redno usposabljanje za D kategorijo bo predložil spričevalo na UE kjer mu bodo veljavnost  kode za D kategorijo podaljšali do 10.09.2015. Ko bo (predvidoma v letu 2014) ponovno dobil spričevalo o zaključenem rednem usposabljanju se mu bo veljavnost kode 095 za obe vrsti kategorij podaljšala do 10.09.2020.

Na podoben način se bo uskladitev veljavnosti kode 95 za obe vrste kategorij izvedla tudi pri drugih voznikih, ki imajo sedaj drugačno razmerje veljavnosti kode 95 za C in D kategorije oziroma pri tistih, ki bodo kvalifikacijo za drugo vrsto kategorije pridobili šele kasneje. Primer:

Voznik ima veljavnost kode 95 za C kategorijo do 10.09.2014. V letu 2013 pridobi še kvalifikacijo za D kategorije. Ko bo v letu 2014 izpolnil kvoto prvega rednega usposabljanja se mu bo veljavnost obeh kod za obe kategoriji (C in D) podaljšala do leta 2019.

V spričevalih o zaključenem rednem usposabljanju izdanih po uveljavitvi spremembe ZPCP to izenačitev upoštevajo že pooblaščeni centri, ki izdajo ta spričevala. Če pooblaščeni center te izenačitve na spričevalu ne opravi lahko to opravi UE neposredno na podlagi navedenega zakona.

Enako velja v primerih, ko so bila spričevala o zaključenem rednem usposabljanju izdana pred uveljavitvijo sprememb ZPCP. Tudi v tem primeru upravna enota sama neposredno na podlagi zakonskih določb izvede izenačitev veljavnosti kode 095 za različne kategorije.

Izkaznice o vozniških kvalifikacijah

Vlogo za izdajo izkaznice o vozniških kvalifikacijah lahko vložite na Upravnih enotah. Vlogo lahko natisnete tudi tukaj z naše spletne strani in jo prinesete že izpolnjeno na UE. Priložiti morate dve fotografiji dimenzij 45 mm x 35 mm s podobnimi zahtevami pri fotografiranju (ozadje, svetlost, vidnost obraza ipd…) kot za druge dokumente npr. za vozniško dovoljenje.

Izdelovalec izkaznic vam bo izkaznico poslal na naslov, ki ste ga navedli v roku 8 delovnih dni šteto od dneva, ko bo vlogo prejel od UE.

Vloga za izdajo izkaznice

Pogosta vprašanja vezana na temeljno kvalifikacijo in kodo 95 na straneh Ministrstva za infrastrukturo in prostor.