edavki

Izpolnitev REK obrazcev

Zadnji pomemben korak pri zavarovanju gasilcev za primer poškodbe je izpolnitev ustreznega REK obrazca na spletni strani DURS-a – eDavki. Podrobna pojasnila s strani DURS-a so tukaj! V tem prispevku bi rad podrobneje opisal postopek izpolnitve REK-1B obrazca preko portala eDavki.

Portal eDavki

Portal eDavki

Prvi korak je prijava v portal eDavki, preko katerega se opravi celoten postopek. Za prijavo potrebujemo kvalificirano digitalno potrdilo (društveno ali pa pooblaščene osebe – člana društva ali računovodskega servisa, ki za vas opravlja storitve).  Postopek je praviloma enak, tukaj pa je opisan postopek, ko zakonit zastopnik pravne osebe v svojem imenu odda vlogo oziroma podatke.

Priznana so naslednja kvalificirana digitalna potrdila:

– Sigen-CA

– AC NLB

– PoštaRCA

– Halcom CA

Po namestitvi kvalificiranega digitalnega certifikata v spletni brskalnik (pazite na posodobitve brskalnika, saj se lahko zgodi, da zadnje verzije ne podpirajo morebitnih potrebnih dodatkov in ne boste mogli oddati podatkov – predvsem to velja pri oddaji davčne napovedi) ter ureditvi pooblastila pri pristojnem davčnem uradu, se prijavite na portal eDavki. V našem primeru moramo izbrati pravno osebo, ki jo bomo zastopali.

e-davki-portal02

V naslednjem koraku izberemo obrazec za oddajo novega dokumenta.

e-davki-portal03

V seznamu izberemo dokument PODO – Prispevki in davčni odtegljaji obrazec REK-1b – Obračun davčnih odtegljajev od pokojnin, nadomestil in drugih dohodkov iz naslova obveznega socialnega zavarovanja.

e-davki-portal04

Izberemo datum plačila prispvkov. Zelo pomembno je, da je ta datum enak datumu, ko smo izvedli plačilo. Izberemo ta datum.

e-davki-portal05

V naslednjem koraku izberemo vrsto dohodka. Za naš primer je to 1096 – Plačilo prispevkov udeležencev akcij. Izberemo tudi obdobje izplačila – 02.2012, ker smo izvedli plačilo v mesecu februarju.

e-davki-portal06

Pred nami je obrazec za vnos podatkov o pravni osebi (društvu) ter osebi, ki vnaša podatke. Tukaj vnesemo tudi število zavarovancev ter znesek, ki smo ga plačali.

e-davki-portal07

Podatke vnašamo samo v oranžno obarvana polja.

Zadnji korak je vnos podatkov o osebah, ki so zavarovane. O teh osebah vnesemo podatke: DŠ, ime in priimek ter znesek, ki smo ga zanj plačali (v oranžna polja – A081 PIZ in A082 ZZ).

e-davki-portal08

Ta korak je potrebno izvesti za vsakega zavarovanca posebej. Predlagam, da imate DŠ v excelu (prenos iz vulkana) in jih kopirate, saj lahko kaj hitro pride do napake pri prepisovanju. Ta del vzame kar nekaj časa.

Pred oddajo dokumenta morajo biti vsi vnosi pravilni, saj drugače ni mogoče oddati vloge. Uporabite možnost Izračun na koncu vloge. Med oddajo vloge je le-to mogoče shraniti in delo nadaljevati naslednjič – izberemo shranjen dokument.

Želim vam čim manj zapletov pri oddaji.

Posted by Marko Kroflic in Gasilci

Zavarovanje za primer poškodbe pri delu

Že vrsto let se pri gasilcih pojavlja zavarovanje za primer poškodbe pri delu, ki omogoča gasilcem, poškodovanim med opravljanjem del in nalog gasiltva, da imajo 100 odstotno nadomestilo svoje plače. Kljub temu, da to zavarovanje poteka že nekaj let, je tukaj opisan postopek za vse, ki ste novi ali pa bi želeli osvežiti svoje znanje. Najprej je potrebno pripraviti seznam oseb za zavarovanje, urediti vse potrebne formalnosti na ZZZS, plačati pavšal ter izpolniti REK obrazce preko e-davkov – DURS.

Na straneh GZ Slovenije je objavljeno navodilo, v katerem je naveden tudi znesek, ki ga je potrebno plačati za vsakega zavarovanca. Kdo so upravičeni za zavarovanje? Zagotovo vsi člani operativne enote, poleg njih pa še vsi aktivni gasilci, ki sodelujejo na tekomavnjih ter drugih aktivnostih v društvu. Zavarovati ni potrebno upokojencev, dijakov in študentov, saj ti niso upravičeni do nadomestila. Kljub pomislekom glede zavarovanja vseh, ki imajo status samostojnega podjetnika ali pa so lastniki podjetja, je prav, da se zavarujejo tudi te osebe, saj v primeru poškodbe, ki ima za posledico bolniški stalež daljši od 31 dni, ta osebane dobi 100 odstotnega nadomestila svoje “plače”.

Seznam zavarovanih osenje najlažje pripraviti v preglednici (excel), kjer se navedejo vsi potrebni osebni podatki za vsako zavarovano osebo – ime, priimek, naslov, pošta, datum vstopa v zavarovanje, njegovo EMŠO in njegovo davčno številko. To potrebujete pri vnosu podatkov v REK obrazce na straneh e-davkov. Preglednico uporabite za svoj seznam v arhivu, prilogo za nalog za nakazilo denarnih sredstev ter predložitev na ZZZS.

V primeru, da v zavarobanje prijavljate osebe na novo ali odjavljate, je potrebno izpolniti M1-2B obrazec. letos je ZZZS pripravil obrazec v pdf obliki in ga je lažje izpolniti – predlagam tega, v katerega vnesete podatek in natisnete (ne morete pa jih shraniti). Ta obrazec (če je potreben) nato odnesete najkasneje do 15.3. na svojo območno enoto ZZZS (pazite na čas uradnih ur). Oddate ga v sobo, kjer sprejemajo te obrazce od podjetij ob zaposlovanju in odjavi iz zavarovanja.

Priporočam pripravbo posebnega dopisa za blagajnika, s katerim boste od njega zahtevali nakazilo sredstev na ustrezen TRR z vsemi podatki – upravičenec (to je ZZZS), višina zneska, TRR, sklic, namen, k temu pa priložite seznam oseb, ki so zavarovani.

Zadnje del naloge je izpolnitev ustreznih REK obrazcev na potalu eDavki.

Portal eDavki

Portal eDavki

Za dostop do potrala je potrebno digitalno potrdilo – društva ali osebno od pooblaščene osebe. Član društva ali računovodski servis se na DURS-u pooblasti za oddajo podatkov (tudi za davčno napoved za odmero davka od dejavnosti). Vsi ustrezni obrazci se nahajajo na straneh eDavki. Pooblaščena oseba mora biti registrirana nnaportalu eDavki, zato pa potrebuje osebni digitalni certifikat. Pridobite ga pri pooblaščenih overiteljih (certifikatska agencija). Postopek vnosa REK obrazcev pa sledi v drugem prispevku.

Postopek v primeru poškodbe

V primeru zavarovanja za primer poškodbe pri delu na podlagi 18. člena ZZVZZ imajo zavarovanci pravico do 100 odstonega nadomestila plače iz sredstev obveznega zdravstvenega zavarovanja od prvega dne zadržanosti od dela zaradi poškodb, nastalih v okoliščinah iz 18. člena ZZVZZ.
V primeru, ko je izplačevalec nadomestila plače obvezno zdravstveno zavarovanje, odloča o začasni nezmožnosti za delo imenovani zdravnik ZZZS. Glede na navedeno bo osebni zdravnik na osnovi pregleda zavarovanca, ki se bo pri njem zglasil zaradi poškodbe, nastale pri izvajanju aktivnosti, podal predlog imenovanemu zdravniku za obravnavo začasne nezmožnosti za delo na predpisanem obrazcu. V tem predlogu mora osebni zdravnik označiti, da je poškodba nastala pri aktivnostih iz 18. člena.
Pri tem pa mora zavarovanec osebnemu zdravniku na ustreznem obrazcu ER-8 (PRIJAVA POŠKODBE PRI DELU) izkazati, da se je poškodba dejansko pripetila pri izvajanju aktivnosti. Na podlagi predloga osebnega zdravnika, kateremu mora le-ta predložiti ustrezno medicinsko dokumentacijo ter prej omenjeni obrazec, ki izkazuje nastanek poškodbe v okoliščinah iz 18. člena ZZVZZ, bo imenovani zdravnik Zavoda izdal odločbo, s katero bo odločil o trajanju oz. o upravičenosti do začasne zadržanosti od dela.
Na podlagi izdane odločbe, katero prejmejo zavarovanec, osebni zdravnik in delodajalec, bo osebni zdravnik izdal potrdilo o upravičeni zadržanosti z dela, na podlagi katerega bo delodajalec pri Zavodu refundiral izplačano nadomestilo, ki ga je izplačal zavarovancu v breme Zavoda.

Posted by Marko Kroflic in Gasilci, Zaščita in reševanje